Vedtægter

Vedtægter

Vedtægterne kan også downloades som PDF

https://bio-content.poweredbyintegra.dk/hundested/hundested_1598171799_Vedtaegter-Foreningen-Hundested-Kino-30-10-2018.pdf#pending

§ 1. Navn
1.1. Foreningens navn er Foreningen Hundested Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Halsnæs kommune.

§ 2. Formål
Hundested Kino skal være samlingspunkt for en bred vifte af filmoplevelser og aktiviteter, der styrker fællesskabet i lokalområdet. Biografen drives på frivillig basis af medlemmerne i foreningen Hundested Kino
Foreningens formål er, at
a. udnytte Hundested Kinos lokaler til filmfremvisning,
b. arrangere aktiviteter for lokalområdet i lokalerne,
c. udlåne lokalerne til medlemmerne,
d. skabe et økonomisk fundament for at drive Hundested Kino,
e. drive filmklub for børn og unge med det formå1, at skabe interesse og forståelse for de levende billeder, der spiller en stor rolle i hverdagen. Dette sker gennem fortælling om og visning af et bredt spektrum af kvalitetsfilm samt gennem fælles aktiviteter, der understøtter dette og fællesskabsfølelsen.

§ 3. Medlemskab
3.1. Som medlemmer kan optages enhver person, virksomhed, forening og institution, der har interesse for foreningens formål.
I filmklubben for børn og unge kan som medlemmer optages børn og unge samt forældre, der ønsker at ledsage børnene under forestillingerne. Forældre til medlemmer i børnefilmklubben er stemmeberettigede ved generalforsamlingen.
3.2. Der tildeles alene én stemme pr. medlemskab.

§4. Medlemskontingent
4.1. Kontingentåret er lig kalenderåret. Kontingent opkræves hvert år i januar måned og skal være foreningen i hænde senest den 15. februar. Hvis betaling ikke er modtaget bortfalder medlemskabet. Nye medlemmer betaler fuldt årskontingent for den resterende del af indmeldelsesåret.
4.2. Medlemskontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.
4.3. Medlemskontingentet kan differentieres ved generalforsamlingens beslutning herom.
4.3. Medlemskontingentet kan ikke refunderes helt eller delvis.

§ 5. Foreningens ledelse
5.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, og er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme, udslagsgivende.
5.2. Formanden vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
5.2. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.
5.3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Efter det første år er 3 medlemmer på valg (vælges via lodtrækning)
5.4. Der vælges 5 suppleanter for l år ad gangen.
5.5. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Bestyrelsen fastlægger i øvrigt sin egen forretningsorden.

§ 6. Arbejdsgrupper
6.1 Generalforsamlingen og/eller bestyrelsen nedsætter det antal arbejdsgrupper de finder relevant for igangsættelsen og driften af Hundested Kino. Arbejdsgrupper kan ikke nedsættes af medlemmerne uden accept fra bestyrelsen, men kan præsenteres af medlemmet på en kommende generalforsamling.
Det tilstræbes at hver arbejdsgruppe har en repræsentant som er valgt til bestyrelsen.

§ 7. Regnskab og revision
7.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
7.2. Foreningen tegnes af formand og kasserer. Ved køb og salg af fast ejendom og andre usædvanlige udgifter dog af den samlede bestyrelse.
7.3. Regnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer.
7.4. Revisorerne, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges for 2år ad gangen, og 1- revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.
7.5 Der føres særskilt regnskab for børne- og ungdomsfilmklubben. Filmklubben faktureres internt efter gældende markedsvilkår. Regnskabet for filmklubben integreres i foreningens årsregnskab, idet resultatopgørelse og balance for børne- og ungdomsfilmklubben dog skal fremgå.

§8. Hæftelse
8.1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 9. Generalforsamling
9.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og den er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte
medlemmer, bortset fra bestemmelserne i § 10, stk. 1, og § 11, stk. 1.
9.2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Afstemningen skal foregå skriftligt, såfremt 1 medlem fremsætter begæring herom. Stemmeafgivning kan kun udøves ved personligt fremmøde.
9.3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned.
9.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning om foreningens virksomhed.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fremlæggelse af arbejdsplan med budget for det kommende år. 5. lndkomne forslag.
6. Valg af 3 medlemmer til filmklub for børn og unge
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af formand
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af 5 suppleanter til bestyrelsen 11. Valg af revisorer
12. Valg af revisorsuppleant
13. Eventuelt.
9.5. lndkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel ved annoncering i lokalavisen, på hjemmesiden, sociale medier og ved mails til medlemmerne.
9.6. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage f6r generalforsamlingen.
9.7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst t/5 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning derom til bestyrelsen med motiveret dagsorden.
9.8. Ekstraordinær generalforsamling skal være indkaldt senest 3 uger efter, at der er fremsat anmodning herom og skal være afholdt senest 5 uger efter anmodningen.
9.9. lndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker ved annoncering i lokalavisen, på hjemmesiden, sociale medier og mails til medlemmerne med 14 dages varsel.

§ 10. Vedtægtsændringer
10.1. Ændring af vedtægterne kan foretages ved en generalforsamling med simpelt flertal, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, eller når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
10.2. Forslag til vedtægtsændringer skal annonceres på hjemmesiden, sociale medier og mails til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 11. Opløsning
11.1. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.
11.2. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.
11.3. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue og ejendele en eller flere andre foreninger m.v. med kulturelle eller sociale formål fortrinsvis i Halsnæs kommune efter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2018.

Dato: 30. oktober 2018
Underskrevet af dirigent:
Niels Kildegaard